Финансовият механизъм на ЕИП

и програма "Културно предприемачество"

Проект №BGCULTURE-2.001-0018 се изпълнява по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" с финансовия принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (85%) и Министерство на Културата (15%). Фондът се управлява от Министерство на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение "От сърце към сърце", България и Culture Breaks Borders, Норвегия. Ръководител проект: Иван Милев.
Проект BGCULTURE-2.001-0018 подготвя и представя комедиен театрален спектакъл „Убийствен полет – представление с избори“ с интерактивно участие на публиката. Представлението цели да повиши популяризирането на съвременното сценично изкуство, възстановяването на културните традиции, възраждането на вродения човешки интерес към душевното богатство, представено на сцена.

За Финансовия механизъм на ЕИП

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставят финансиране в размер на 2.8 милиарда евро за 15 държави – членки на ЕС и ЕИП в Централна и Източна Европа и Балтийския регион за периода 2014-2021 г.

Финансовият механизъм на ЕИП и НФМ се основават на Споразумението за ЕИП. Съгласно споразумението Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са част от вътрешния пазар на ЕС. Споразумението очертава общата цел за работа в сътрудничество за намаляване на икономическите неравенства в Европа. За тази цел, донорите създават Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.

Държавите бенефициери са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция1 , Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия1 , Румъния, Словакия и Словения. Кои области? По линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ Исландия, Лихтенщайн и Норвегия целят да подпомогнат, наред с друго, растежа и работните места, борбата с изменението на климата и енергийната зависимост и намаляването на бедността и социалното изключване.

Бенефициерите са местни, регионални и национални органи, образователни и изследователски институции, студенти, учители и изследователи, неправителствени организации, малки и средни предприятия и социални партньори.

Допълнителна информация www.eeagrants.org 

Отворените процедури за България и информация може да намерите на www.eeagrants.bg